NameDesignationFather's NameAddressMobile No.UID No.Whether member of any other Society/Trust/CompanyIf answer of column 6 is yes, please furnish details
Shri G S Sachdev President Late Shri Bihari Lal Sachdev 10/8 (West) Priyadarshini Parisar, Bhilai (CG) 9329023325 No
Smt Arpana Rawal Vice President Shri G S Sachdev Block 1, Street , Sector 9, Bhilai (CG) 9300661889 No
Shri H S Sachdev Secretary Shri G S Sachdev 10/8 (West) Priyadarshini Parisar, Bhilai, CG 9826116968 No
Smt Sarla Mishra Jt Secretary Shri D N Dubey 45 A, Karmachari Nagar, Sikolabhata, Durg (CG)  9407902818  No
Shri Jitendra Kumar Sahu Treasurer Shri Anant Ram Hno-132, Near Kabir Vatika, Sanatan Nagar, kohka, Bhilai 9893457605 No
Smt Mamta Singh Member Late Shri N B Singh Qr 1 A, Street 43, Sector 10, Bhilai (CG) 9977002014 No
Smt Kamna Sachdeva Member Shri R C Banga 10/8 (West) Priyadarshini Parisar, Bhilai (CG) 9977889900 No